ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວັກສອງ ມາດຕາ 17 ຂອງກົດມາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງ ເສີມການລົງທືນ 1129

Metadata

Name: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວັກສອງ ມາດຕາ 17 ຂອງກົດມາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງ ເສີມການລົງທືນ 1129
Issue Number: 1129/ທຄວ.ອຄ
Issue Date: October 21, 2013
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO