Decree

TitleIssue DateIssue NumberPdf LaoPdf EngWord LaoWord Eng
ດຳລັດວ່າ ດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດນຳເຂົ້າ ການສົ່ງອອກ ແລະ ການຈຳໜ່າຍພາຫະນະ ໃນ ສປປລາວ96/ນຍ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ທຸລະກິດຈໍາໜ່າຍສີນຄ້າ ເລກທີ 206 ປີ2001206/ນຍ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເລກທີ 42 ນຍ ປີ 20042004/Apr/2042/ນຍ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທືນສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ ເລກທີ 34 ນຍ ປີ 20062006/Feb/1434/ນຍ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາບັນຊີປະເພດທຸລະກິດຄວບຄຸ້ມ ເລກທີ 68 ນຍ ປີ20082008/Apr/28 68/ນຍ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ສະມາຄົມ ເລກທີ 115 ນຍ ປິ20092009/Apr/29115/ນຍ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ຂັ້ນຕອນການອອກໃບອານຸຍາດນໍາເຂົ້າສີນຄ້າ ເລກທີ 180 ນຍ ປີ20092009/Jul/07180/ນຍ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທືນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ລັດວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເລກທີ 123 ນຍ ປີ20102010/Mar/03123/ນຍ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ສະຫະກອນ ເລກທີ 136 ນຍ ປີ 20102010/Mar/05136/ນຍ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ແຫຼ່ງກໍາເນີດ ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ເລກທີ 228 ນຍ ປີ20102010/Apr/22228/ນຍ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການແຈ້ງ ແລະ ການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບການຄ້າ ເລກທີ 363 ນຍ ປີ20102010/Aug/19363/ນຍ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສີນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ເລກທີ 474 ນຍ ປີ20102010/Nov/18474/ນຍ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສີນຄ້າ ເລກທີ 114 ລບ ປີ20112011/Apr/06114/ລບ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການກວດກາການຄ້າ ເລກທີ 508 ລບ ປີ20122012/Dec/04508/ລບ
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດແບ່ງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງ ເລກທີ 25ລບ ປີ 201725/ລບ
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ປີ20172017/Oct/27331/ນຍ
ດຳລັດວ່າ ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ປີ 20062006/Apr/1267/ນຍ