Decree

TitleIssue DateIssue NumberPdf LaoPdf EngWord Lao
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ2021-04-12296/ລບ
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດຍານພາຫະນະທາງບົກ2019-12-27470/ລບ
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນຳ້ມັນເຊື້ອໄຟ2017-10-27331/ນຍ
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດແບ່ງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງ2017-01-1625/ລບ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການກວດກາການຄ້າ2012-12-04508/ລບ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສີນຄ້າ2011-04-06114/ລບ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສີນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ2010-11-18474/ນຍ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການແຈ້ງ ແລະ ການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບການຄ້າ2010-08-19363/ນຍ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ແຫຼ່ງກໍາເນີດ ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ2010-04-22228/ນຍ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທືນສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ2019-09-04299/ລບ
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ2009-07-07180/ນຍ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທືນສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ2006-02-1434/ນຍ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດຈໍາໜ່າຍສີນຄ້າ2001-10-11206/ນຍ