Other

TitleIssue DateIssue NumberPdf LaoPdf EngWord LaoWord Eng
ຂໍ້ກຳນົດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ເລກທີ 08071999/Sep/020807/ກຄຫ
ຂໍ້ກຳນົດ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດ ເລກທີ 07332001/Jun/200755/ກຄ.ພນ
ຂໍ້ກຳນົດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດການຄ້າຂາອອກຕໍ່ ເລກທີ 11951994/Jul/181195/ກຄ
ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍແກັດຫຸງຕົ້ມ2001/Jun/20756/ກຄ.ພນ
ຂໍ້ກໍານົດ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ກ່ໜວກັບການປ່ອຍນໍ້າເປື້ອນ ແລະ ນໍ້າເສຍຄຸນອອກຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ ປຸງແຕ່ງ ເລກທີ 3262005/Oct/06326/ອຫ
ຂໍ້ກຳນົດ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການຄວບຄຸ້ມການຜະລິດການນຳເຂົ້າ ແລະຈຳໜ່າຍ ຢາສູບ ຢູ່ສປປ ລາວ ເລກທີ 03882007/May/040388/ອຄ.ຄພນ
ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການຈອງ ແລະ ຮັບຮອງຊື່ວິສາຫະກິດ ເລກທີ 09242008/Jun/040924/ອຄ
ຂໍ້ກໍານົດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດສົ່ງອອກຂະໜາດນ້ອຍຊາຍແດນ ເລກທີ 09482001/Aug/130948/ອຄ.ຕປທ
ລະບຽບການຊື້-ຂາຍໄມ້ ເລກທີ 18632008/Nov/051863/ອຄ.ກຂອ
ລະບຽບ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຄັງແຮເຂົ້າແຊກແຊງລາຄາ ແລະ ດັດສົມຕະຫຼາດ 20252010/Oct/122025/ອຄ.ຄພນ
ລະບຽບການຊື້-ຂາຍໄມ້ຈາກສວນປູກ ເລກທີ 18622008/Nov/051862/ອຄ.ກຂອ
ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນ ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເລກທີ 11632012/Jun/181163/ອຄ.ທສວ
ລະບຽບວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງທຶນເງິນກູ້ ເພື່ອເກັບຊື້ເຂົ້າແຮແຊກແຊງລາຄາ ແລະ ດັດສົມຕະຫຼາດ ເລກທີ 20242010/Oct/122024/ອຄ.ຄພນ
ລະບຽບການນຳໃຊ້ກົດໝາຍ ສິນຄ້າ ໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນແຫ່ງຊາດ(ໂອດອບ) ເລກທີ 24332012/Nov/262433/ອຄ.ສພຄ