ແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ລາຍງານມູນຄາຈໍລະຈອນ 0964

Metadata

Name: ແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ລາຍງານມູນຄາຈໍລະຈອນ 0964
Issue Number: 0964/ຄພນ
Issue Date: ເດືອນມັງກອນ 4, 2011
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
pdf Lao: PDF LAO