ແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ຕາຕະລາງເພີ່ມເຕີ່ມ 0897

Metadata

Name: ແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ຕາຕະລາງເພີ່ມເຕີ່ມ 0897
Issue Number: 0897/ຄພນ
Issue Date: ເດືອນມັງກອນ 29, 2011
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
pdf Lao: PDF LAO