ປະເພດທຸລະກິດສະຫງ່ວນໄວ້ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ 0369

Metadata

Name: ປະເພດທຸລະກິດສະຫງ່ວນໄວ້ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ 0369
Issue Number: 0369/ອຄ.ສລທ
Issue Date: ເດືອນກຸມພາ 21, 2012
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
pdf Lao: PDF LAO