ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນໄມ້

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນໄມ້
Issue Number: 2005/ອ​ຄ.ກອ​ຫ
Issue Date: ເດືອນກັນຍາ 28, 2015
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
pdf Lao: PDF LAO