ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຕະຫຼາດ

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຕະຫຼາດ
Issue Number: 0903/ອ​ຄ.ຄ​ພນ
Issue Date: ເດືອນມີນາ 20, 2013
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
pdf Lao: PDF LAO