ແຈ້ງການແນະນໍາເພີ້ມເຕີມເນື້ອໃນບາງມາດຕາຂອງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ 0515

Metadata

Name: ແຈ້ງການແນະນໍາເພີ້ມເຕີມເນື້ອໃນບາງມາດຕາຂອງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ 0515
Issue Number: 0515/ຄພນ.ພຕສ
Issue Date: June 17, 2015
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
pdf ENG: PDF EN