ແຈ້ງການ ເລື່ອງ ກຳນົດລາຄາເກັບຊື້ເຂົ້າເປືອກໜຽວ( ນາປີ ແລະ ນາແຊງ) ປະຈຳສົກປີ 2012-2013. 2018

Metadata

Name: ແຈ້ງການ ເລື່ອງ ກຳນົດລາຄາເກັບຊື້ເຂົ້າເປືອກໜຽວ( ນາປີ ແລະ ນາແຊງ) ປະຈຳສົກປີ 2012-2013. 2018
Issue Number: 2018/ອຄ.ຄພນ
Issue Date: September 21, 2012
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO