ແຈ້ງການ ເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບການແຈ້ງ ແລະ ດັດແກ້ທະບຽນວິສາຫະກິດ. 2229

Metadata

Name: ແຈ້ງການ ເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບການແຈ້ງ ແລະ ດັດແກ້ທະບຽນວິສາຫະກິດ. 2229
Issue Number: 2229.ອຄ.ຄພນ
Issue Date: November 10, 2009
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO