ແຈ້ງການ ສະຫຼຸບສະພາບການເຄື່ອນໄຫວປະຈໍາປີ ຂອງສະພາການຄ້າຕ່າງປະເທດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ 0029

Metadata

Name: ແຈ້ງການ ສະຫຼຸບສະພາບການເຄື່ອນໄຫວປະຈໍາປີ ຂອງສະພາການຄ້າຕ່າງປະເທດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ 0029
Issue Number: 0029/ຫອຄ.ຄພນ
Issue Date: May 8, 2019
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO