ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກເລກທີ 32. 1180

Metadata

Name: ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກເລກທີ 32.1180
Issue Number: 1180/ອຄ.ອພນ
Issue Date: June 19, 2012
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO