ແຈ້ງການ ຍົກເລີກການຕໍ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃນທຸກຮູບແບບ. 0496

Metadata

Name: ແຈ້ງການ ຍົກເລີກການຕໍ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃນທຸກຮູບແບບ. 0496
Issue Number: 0496/ອຄ.ຄພນ
Issue Date: March 13, 2009
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO