ແຈ້ງການ ການນຳໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ AANZ ສະບັບປັບປຸງ 0075

Metadata

Name: ແຈ້ງການ ການນຳໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ AANZ ສະບັບປັບປຸງ 0075
Issue Number: 0075/ຫອຄ.ກຂອ.ຄຄ.02
Issue Date: January 13, 2016
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO