ແຈ້ງການ ການຍືນເອກະສານກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນ 642

Metadata

Name: ແຈ້ງການ ການຍືນເອກະສານກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນ 642
Issue Number: 642/ກລທ
Issue Date: October 6, 2011
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO