ແຈ້ງການ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສຳລັບໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳປຸງແຕ່ງ

Metadata

Name: ແຈ້ງການ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສຳລັບໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳປຸງແຕ່ງ
Issue Number: 664/ອຄ.ກອກ
Issue Date: October 8, 2008
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO