ແຈ້ງການຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຄ້າກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ເພັດ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຈຍລະໄນ(ເພັດຍາບ)0558

Metadata

Name: ແຈ້ງການຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຄ້າກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ເພັດ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຈຍລະໄນ(ເພັດຍາບ)0558
Issue Number: 0558/ກຄ.ກປທ
Issue Date: June 3, 2003
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO