ແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ລາຍງານຂໍ້ມູນການແຈ້ງງານ 1053

Metadata

Name: ແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ລາຍງານຂໍ້ມູນການແຈ້ງງານ 1053
Issue Number: 1053/ຄພນ
Issue Date: August 9, 2011
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO