ແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ການເກັບກຳສະຖິຕິຕະຫຼາດ ແລະ ຮ້ານຄ້າພາຍໃນແຂວງ 1021

Metadata

Name: ແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ການເກັບກຳສະຖິຕິຕະຫຼາດ ແລະ ຮ້ານຄ້າພາຍໃນແຂວງ 1021
Issue Number: 1021/ຄພນ
Issue Date: January 29, 2011
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO