ແຈ້ງການກ່ຽວກັບແຈ້ງການກ່ຽວກັບການລາຍງານສະພາບລາຄາສິນຄ້າປະຈຳອາທິດ ແລະ ປະຈຳເດືອນ 1029

Metadata

Name: ແຈ້ງການກ່ຽວກັບແຈ້ງການກ່ຽວກັບການລາຍງານສະພາບລາຄາສິນຄ້າປະຈຳອາທິດ ແລະ ປະຈຳເດືອນ 1029
Issue Number: 1029/ອຄ.ຄພນ
Issue Date: June 2, 2011
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO