ແຈ້ງການກ່ຽວກັບສິນຄ້າເກືອດຫ້າມການນຳເຂົ້າ ຫຼື ການສົ່ງອອກ. 0973

Metadata

Name: ແຈ້ງການກ່ຽວກັບສິນຄ້າເກືອດຫ້າມການນຳເຂົ້າ ຫຼື ການສົ່ງອອກ. 0973
Issue Number: 0973/ອຄ.ກຂອ
Issue Date: May 25, 2011
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO