ແຈ້ງການກ່ຽວກັບບັນຊີປະເພດທຸລະກິດເກືອດຫ້າມ. 1592

Metadata

Name: ແຈ້ງການກ່ຽວກັບບັນຊີປະເພດທຸລະກິດເກືອດຫ້າມ. 1592
Issue Number: 1592/ອຄ.ທຄວ
Issue Date: August 26, 2013
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO