ແຈ້ງການກ່ຽວກັບບັນຊີປະເພດທຸລະກິດມີເງື່ອນໄຂ ສຳລັບຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ. 1591

Metadata

Name: ແຈ້ງການກ່ຽວກັບບັນຊີປະເພດທຸລະກິດມີເງື່ອນໄຂ ສຳລັບຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ. 1591
Issue Number: 1591/ອຄ.ທຄວ
Issue Date: August 26, 2013
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO