ແຈ້ງການກ່ຽວກັບກທານອຳນວຍຄວາມສະດວກການສົ່ງອອກໝາກສາລີ ສປປ ລາວ ໄປ ສປ ຈີນ. 1778

Metadata

Name: ແຈ້ງການກ່ຽວກັບກທານອຳນວຍຄວາມສະດວກການສົ່ງອອກໝາກສາລີ ສປປ ລາວ ໄປ ສປ ຈີນ. 1778
Issue Number: 1778/ອຄ.ຄພນ
Issue Date: August 28, 2012
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO