ແຈ້ງການການໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ ແລະ ການຖອນວິສາຫະກິດ. 1720

Metadata

Name: ແຈ້ງການການໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ ແລະ ການຖອນວິສາຫະກິດ. 1720
Issue Number: 1720/ອຄ.ຄພນ
Issue Date: September 9, 2011
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO