ແຈ້ງການການແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ສຳລັບການລົງທຶນໃນກິດຈະການທົ່ວໄປ. 2146

Metadata

Name: ແຈ້ງການການແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ສຳລັບການລົງທຶນໃນກິດຈະການທົ່ວໄປ. 2146
Issue Number: 2146/ອຄ.ຄພນ
Issue Date: November 10, 2011
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO