ແຈ້ງການການຮັບໂອນວຽກງານຈາກພາກສ່ວນແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 0459

Metadata

Name: ແຈ້ງການການຮັບໂອນວຽກງານຈາກພາກສ່ວນແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 0459
Issue Number: 0459/ອຄ.ສລທ
Issue Date: March 1, 2012
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO