ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການຢັ້ງຢື້ນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ ເລກທີ 2225.pdf

Metadata

Name: ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການຢັ້ງຢື້ນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ ເລກທີ 2225.pdf
Issue Number: 2225/ອຄ.ກຂອ
Issue Date: December 5, 2014
Category: Instruction
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO