ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການລົງກວດກາ ແລະ ດັດສົມໂຮງງານຂ້າສັດ ເລກທີ 392.pdf

Metadata

Name: ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການລົງກວດກາ ແລະ ດັດສົມໂຮງງານຂ້າສັດ ເລກທີ 392.pdf
Issue Number: 392/ອຄ.ກອກ
Issue Date: July 6, 2010
Category: Instruction
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO