ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງສາຂາ ຂອງວິສາຫະກິດ ( ນິຕິບຸກຄົນ ) ຢູ່ ສ ປປ ລາວ

Metadata

Name: ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງສາຂາ ຂອງວິສາຫະກິດ ( ນິຕິບຸກຄົນ ) ຢູ່ ສ ປປ ລາວ
Issue Number: 1619/ອຄ.ທຄວ
Issue Date: August 28, 2013
Category: Instruction
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO