ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ສະຫະກອນ ເລກທີ 136 ນຍ ປີ 2010

Metadata

Name: ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ສະຫະກອນ ເລກທີ 136 ນຍ ປີ 2010
Issue Number: 136/ນຍ
Issue Date: March 5, 2010
Category: Decree
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO