ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ

Metadata

Name: ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍຂັ້ນຕອນການອອກໃບອານຸຍາດນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ
Issue Number: 180/ນຍ
Issue Date: July 7, 2009
Category: Decree
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO