ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສີນຄ້າ

Metadata

Name: ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສີນຄ້າ
Issue Number: 114/ລບ
Issue Date: April 6, 2011
Category: Decree
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
word lao: DOC LAO