ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທືນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ລັດວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເລກທີ 123 ນຍ ປີ2010

Metadata

Name: ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທືນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ລັດວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເລກທີ 123 ນຍ ປີ2010
Issue Number: 123/ນຍ
Issue Date: March 3, 2010
Category: Decree
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO