ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທືນສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

Metadata

Name: ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທືນສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
Issue Number: 299/ລບ
Issue Date: September 4, 2019
Category: Decree
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO