ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທືນສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ

Metadata

Name: ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທືນສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ
Issue Number: 34/ນຍ
Issue Date: February 14, 2006
Category: Decree
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO