ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດແບ່ງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງ

Metadata

Name: ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດແບ່ງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງ
Issue Number: 25/ລບ
Issue Date: January 16, 2017
Category: Decree
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
word lao: DOC LAO