ດຳລັດວ່າ ດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດນຳເຂົ້າ ການສົ່ງອອກ ແລະ ການຈຳໜ່າຍພາຫະນະ ໃນ ສປປລາວ

Metadata

Name: ດຳລັດວ່າ ດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດນຳເຂົ້າ ການສົ່ງອອກ ແລະ ການຈຳໜ່າຍພາຫະນະ ໃນ ສປປລາວ
Issue Number: 96/ນຍ
Issue Date: December 8, 1992
Category: Decree
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO