ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ການນຳເຂົ້າຊົ່ວຄາວ, ການຜ່ານແດນ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວ

Metadata

Name: ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ການນຳເຂົ້າຊົ່ວຄາວ, ການຜ່ານແດນ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວ
Issue Number: 12/ນຍ
Issue Date: October 16, 2019
Category: Order
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
word lao: DOC LAO