ຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຕິດສະຫຼາກສິນຄ້າເປັນພາສາລາວ

Metadata

Name: ຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບ ການຕິດສະຫຼາກສິນຄ້າເປັນພາສາລາວ
Issue Number: 2501/ອຄ.ຄພນ
Issue Date: December 16, 2015
Category: Order
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
pdf ENG: PDF EN