ຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບ ການຕິດສະຫຼາກສີນຄ້າ ເປັນພາສາລາວ ເລກທີ 2501 ອຄ.ຄພນ ປີ 2015

Metadata

Name: ຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບ ການຕິດສະຫຼາກສີນຄ້າ ເປັນພາສາລາວ ເລກທີ 2501 ອຄ.ຄພນ ປີ 2015
Issue Number: 2501/ອຄ.ຄພນ
Issue Date: December 16, 2015
Category: Order
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO