ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳ

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳ
Issue Number: 0469/ອຄ.ກອຫ
Issue Date: March 5, 2012
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO