ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການນຳໃຊ້ເງິນທ່ີໄດ້ມາຈາກການຫັກຄ່າສີ້ນເປື່ອງ

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການນຳໃຊ້ເງິນທ່ີໄດ້ມາຈາກການຫັກຄ່າສີ້ນເປື່ອງ
Issue Number: 1736/ອຄ.ຄພນ
Issue Date: September 12, 2013
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO