ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍເຄື່ອງແບບ, ກາໝາຍ ແລະ ບັດເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາການຄ້າ

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍເຄື່ອງແບບ, ກາໝາຍ ແລະ ບັດເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາການຄ້າ
Issue Number: 2553/ອ​ຄ.ກ​ຄ​ພນ
Issue Date: December 14, 2012
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO