ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຈຸດສອບຖາມຂໍ້ມູນການຄ້າດ້ານການບໍລິການ

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຈຸດສອບຖາມຂໍ້ມູນການຄ້າດ້ານການບໍລິການ
Issue Number: 0349/ອ​ຄ.ນ​ຄ​ຕ
Issue Date: February 22, 2011
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO