ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງສະພາການຄ້າຕ່າງປະເທດປະຈຳ ສປປ ລາວ

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງສະພາການຄ້າຕ່າງປະເທດປະຈຳ ສປປ ລາວ1006
Issue Number: 1006/ອຄ.ຄພນ
Issue Date: May 22, 2015
Category: Decision
Status: Repealed
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
pdf ENG: PDF EN
word eng: DOC EN