ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຄະນະປະສານງານປະຕູດຽວສຳລັບການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຄະນະປະສານງານປະຕູດຽວສຳລັບການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ
Issue Number: 2339/ອຄ.ທຄວ
Issue Date: July 3, 2012
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO