ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປົກປ້ອງຜູ່ຊົມໃຊ້ 2067

Metadata

Name: ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປົກປ້ອງຜູ່ຊົມໃຊ້ 2067
Issue Number: 2067/ອຄ.ຄພນ
Issue Date: October 25, 2013
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO