ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນຳເຂົ້າສິນຄ້າ

Metadata

Name: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນຳເຂົ້າສິນຄ້າ
Issue Number: 287/ປປທ
Issue Date: December 27, 2017
Category: Law
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
word lao: DOC LAO