ກົດໝາຍການຕອບໂຕ້ການທຸ້ມຕະຫຼາດແລະ-ການຊ່ວຍຫນູນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ

Metadata

Name: ກົດໝາຍການຕອບໂຕ້ການທຸ້ມຕະຫຼາດແລະ-ການຊ່ວຍຫນູນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ
Issue Number: 256/ປປທ
Issue Date: July 26, 2019
Category: Decree
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO