ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳຂອງຂະແໜງການ. ວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມເມືອງແທັງ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ໂຄງການ ຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງ-ສ. ເກົາຫຼີ (Mekong-ROK Cooperation

Uncategorized